SwIT

EBC Solicitors planuje nową emisję akcji na rozwój segmentu inwestycyjnego

21.04.2016
W ocenie zarządu notowanej na NewConnect spółki planowana emisja akcji o wartości 4 mln zł zwiększy jej szanse na pozyskanie kolejnych dotacji unijnych na dalszą ekspansję działalności inkubatorowej. Celem spółki doradczo-inwestycyjnej jest uzyskanie w ciągu najbliższego roku wpływu na zarządzanie portfelem znacznie przekraczającym kwotę 50 mln zł.

Planowana emisja jest elementem realizacji strategii tworzenia silnej Grupy Kapitałowej specjalizującej się w inwestowaniu w innowacyjne przedsiębiorstwa na etapie seed i start-up. Tak jak do tej pory, chcemy rozwijać działalność inwestycyjną przy istotnym zaangażowaniu środków z dotacji, o charakterze bezzwrotnym. Przy pozyskiwaniu środków na ten cel kluczowe znaczenie mają posiadanie doświadczenia z zakresie inwestowania w spółki na wczesnym etapie rozwoju oraz wkład własny w planowane inwestycje. Wchodzące w skład Grupy Kapitałowej inkubatory biznesu EBC Incubator sp. z o.o. i Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. mają bardzo istotne szanse na pozyskanie dotacji w ramach projektowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości programu Starter. Oba inkubatory posiadają także niezbędne doświadczenie kluczowe dla wnioskodawców starających się o dotacje w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programie BRIdge Alfa. By zwiększyć ich szanse na powodzenie niezbędne jest jednak wzmocnienie bazy kapitałowej – wyjaśnia Adam Osiński, prezes EBC Solicitors.

O przeprowadzeniu emisji akcji z prawem poboru zadecyduje Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieEBC Solicitors zwołane na 16 maja 2015.W ramach podwyższenia kapitału Spółka zamierza zaoferować inwestorom 4 mln akcji serii D po cenie emisyjnej 1 zł za walor. Zarząd EBC Solicitors zaproponował, aby za każde trzy akcje Spółki posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru (26 maja 2016 roku), akcjonariuszowi przysługiwało prawo do objęcia jednej akcji serii D.

W ocenie Zarządu EBC Solicitors pozyskanie planowanych środków na działalność inwestycyjną oraz obecnie wypracowywane wyniki są w stanie wygenerować bardzo istotny wzrost wartości Spółki w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. - Istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania w tym okresie przez Grupę EBC Solicitors wpływu na zarządzanie portfelem przekraczającym znacznie kwotę 50 mln zł przy konieczności zaangażowania wkładu własnego nie wyższego niż 20 proc. Większość tej kwoty miałaby przy tym charakter środków bezzwrotnych, przeznaczonych na inwestycje w spółki na wczesnym etapie rozwoju. Obecnie wskazany wkład własny przekracza możliwości Grupy, stad decyzja o emisji akcji z prawem poboru – tłumaczy Adam Osiński.

Prezes EBC Solicitors informuje, że w ramach planowanej emisji spółka zamierza zwiększać zaangażowanie w EBC Incubator oraz Świętokrzyski Inkubator Technologii przy wycenie każdego z tych podmiotów nie wyższej niż 10 mln. zł. Potencjalni zbywcy udziałów i akcji w tych spółkach zadeklarowali przy tym wstępnie gotowość do objęcia i opłacenia akcji EBC Solicitors cenie 1 zł za każdą akcję, o ok. 55% wyższej niż obecna wycena rynkowa akcji spółki. Zarząd EBC Solicitors otrzymał również od największego akcjonariusza Spółki - Aspesi Investments Limited, deklarację objęcia i opłacenia, w ramach emisji z prawem poboru, przypadających na niego akcji serii D.

EBC Solicitors zamierza podtrzymać politykę niefinansowania działalności inwestycyjnej kapitałem dłużnym. – Nie wykluczamy nowych emisji. Zakładamy, że również w przyszłości będzie to preferowana ścieżka pozyskiwania środków na finansowanie działalności segmentu inkubatorowego. W razie pozyskania dodatkowych bezzwrotnych środków na inwestycje, kolejne oferty akcji z prawem poboru powinny być prowadzone po cenie emisyjnej odpowiadającej stałemu zwiększaniu wartości aktywów Spółki– zapowiedział Adam Osiński.

Prezes EBC Solicitors zaznaczył, że planowana emisja akcji nie wpłynie na politykę dywidendową – Dzielenie się zyskiem z Akcjonariuszami jest jednym z filarów EBC Solicitors. Strategia Grupy zakłada przeznaczenie na wypłatę dywidend co najmniej połowy gotówkowego, wypracowanego przez segment doradczy, zysku jednostkowego Spółki. Przypomnę, że w lutym 2016r. Zarząd EBC Solicitors rekomendował wypłatę 0,6 mln zł dywidendy z zysku za rok ubiegły. To oznacza, że Spółka chce czwarty rok z rzędu podzielić się zyskiem z Akcjonariuszami – podkreśla Adam Osiński.